فروشگاه تعاونی شهرداری شیراز

 • نوع تخفیف : 4 %
 • آدرس : خیابان احمدی نو روبروی مرکز شهید فعال
 • تلفن : 0

فروشگاه نگین

 • نوع تخفیف : 3 %
 • آدرس : بلوار مدرس نبش خیابان کاوه
 • تلفن : 0

فروشگاه رفاه

 • نوع تخفیف : 0 %
 • آدرس : پارک قوری
 • تلفن : 38301003-8

الماس 1

 • نوع تخفیف : 0 %
 • آدرس : بلوار مدرس روبرو اداره گمرک استان فارس
 • تلفن : 0

الماس 2

 • نوع تخفیف : 0 %
 • آدرس : بلوار نصر نبش چهارراه فضیلت
 • تلفن : 0

الماس 3

 • نوع تخفیف : 0 %
 • آدرس : شهر صدرا بلوار دانش نبش خیابان فرهنگ
 • تلفن : 0

الماس 4

 • نوع تخفیف : 0 %
 • آدرس : بلوار مدرس درب اول پایگاه بازارچه میوه و تبره بار
 • تلفن : 0

الماس 5

 • نوع تخفیف : 0 %
 • آدرس : فلکه قصردشت اول ایمان شمالی
 • تلفن : 0

پارس اهورا

 • نوع تخفیف : 0 %
 • آدرس : چهار راه آریا
 • تلفن : 0

فروشگاه رفاه(نیلوفرابی)

 • نوع تخفیف : 0 %
 • آدرس : دکتر حسابی
 • تلفن : 33607120-22